Podmienky inzercie na Topinzert.sk

Obsah
I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy
II. Základné podmienky používania
III. Ochrana osobných údajov
IV. Registrácia používateľa
V. Sprístupnenie konta
VI. Úprava údajov inzerenta
VII. Správanie sa používateľov
VIII. Pridávanie inzerátov a hodnotenie
IX. Administrácia inzerátov
X. Doplnkové služby
XI. Cenník doplnkových služieb
XII. Zrušenie konta
XIII. Zodpovednosť za škodu
XIV. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok
XV. Záverečné ustanovenia

UPOZORNENIE !
Na základe momentálnej spoločenskej situácie je inzercia predaja osobných ochranných pomôcok (rúšok, ochranných masiek, respirátorov atď.) na našom inzertnom portáli obmedzená. Prevádzkovateľ portálu v snahe predchádzať porušovaniu legislatívnych opatrení akýkokoľvek inzerciu predaja tohto druhu tovaru nepovoľuje, resp. odstraňuje. Usilujeme sa tak zamedziť zneužívaniu momentálnej kritickej a ťažkej situácie na nekorektné obohacovanie. Prevádzkovateľ nebude obmedzovať ponuku darovania uvedených prostriedkov pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú, pokiaľ ponuka bude v súlade so zákonom č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19 v oblasti zdravotníctva. Vzhľadom na to, že prevádzkovateľ nemá dosah na kontrolu kvality, možnosť ovplyvňovať cenu a iné náležitosti vyžadované zákonom, inzeráty s ponukou predaja osobných ochranných pomôcok bude blokovať najmä v záujme ochrany spotrebiteľov

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy
1. Tieto Podmienky inzercie na Topinzert.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a                     využívaní    služieb na portáli Topinzert.sk
2. Prevádzkovateľom portáluTopinzert.sk (ďalej len „Portál“ alebo „Topinzert.sk“) poskytovateľom služieb je spoločnosť Milan Balko,Slepčany 209,95152 IČO:37321994 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: kontakt@Topinzert.sk
3. Službou sa rozumejú online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi (ďalej len„Služba“). Služby sú poskytované ako Základné inzertné služby a Doplnkové služby Topovanie, Banerová reklama.
4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len„Používateľ“ alebo „Používatelia“). Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.
5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu ponúka na predaj spravidla hnuteľné veci majetok, s ktorými je oprávnená disponovať (ďalej len „Súkromný inzerent“).
6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá využívajúca Službu na Portáli na účely predaja tovarov alebo služieb v rámci svojej
podnikateľskej činnosti (ďalej len „Firemný inzerent“).
7. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb (uvedených nižšie), kúpu tovarov/služieb a s tým súvisiace služby prevádzkovateľa ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod.(ďalej len „Kupujúci“).
8. Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služieb na Portáli a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, .Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1(ďalej len „SOI“)

II. Základné podmienky používania
1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvoreni technologického  zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (rozličný tovar a služby) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Uzavretím obchodu dochádza ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi (predávajúcim a Kupujúcim). Všetku zodpovednosť za riadne plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvo Portálu ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú Používatelia, ktorí uzatvorili zmluvu.
2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.
3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
4. Využívanie služieb Portálu je možné len na základe súhlasu Používateľa s Podmienkami inzercie  pre portál Topinzert.sk Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.
5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je prevádzkovateľom, alebo ku ktorým má iné práva.
6. Základné inzertné služby Portálu sú poskytované spravidla bezodplatne. Spoplatnené sú Doplnkové služby a pridávanie inzerátov v kategóriách Reality,
Služby. Využívanie inzertných služieb Portálu nie je podmienené využívaním doplnkových a doplnkových spoplatnených služieb.
Doplnkové služby a doplnkové spoplatnené služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb.
7. Pridávanie inzerátov do kategórie Služby je spoplatnené. V kategórii:
a) Pre zverejnenie inzerátu v kategórii Služby je potrebné uhradiť aktivačný
poplatok prostredníctvom paypal alebo platobnou kartou. Cena zverejnenia je 1,50 € za každý vložený inzerát do sekcie SLUŽBY.Platnosť inzerátov v kategórii Služby sú 3 mesiace.
b)Cena inzercie pre všetkých inzerentov v kategórii Reality je spoplatnená sumou 5,90 €. Inzerát je zverejnený po dobu 60 dní od dátumu pridania. Pre zverejnenie inzerátu je potrebné uhradiť stanovený poplatok prostredníctvom paypal alebo platobnou kartou. Inzerent je oprávnený inzerovať výlučne ponuku nehnuteľností.V inzeráte nieje dovolené propagovať firmu ,realitnú kanceláriu alebo developera.Na to slúži spoplatnená banerová reklama.

8.Obsah Používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä inzeráty, názory, prejavy, podnety,pripomienky a v nich obsiahnuté texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „obsah“) vytvorený Používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia Portálu, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený naúložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah Používateľa nie je vlastným obsahom internetovej stránky (Portálu) s tým, že je majetkom Používateľa. Používateľ zodpovedá za škodu, ktorá bola Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám spôsobená publikovaním obsahu, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR.                 

 9.Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi práva nakladať s obsahom, a to aj v prípade, že je výsledkom duševnej tvorivej činnosti ( napr. pokiaľ sú dielom vzmysle zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)) na účely poskytovania služieb Portálu, v nasledovnom rozsahu: rozširovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k tomuto obsahu. Pridaním takého obsahu na Portál Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie práv podľa tohto ustanovenia nenáleží Používateľovi odplata.

10. V inzeráte je možné inzerovať iba jednu ponuku. Ak pôvodná ponuka stratí platnosť,nie je povolené inzerát pozmeniť tak, aby namiesto neplatnej ponuky bola vpôvodnom inzeráte uvádzaná nová, platná ponuka

 

III. Ochrana osobných údajov a súkromia
1. Používateľ, ktorý využíva služby Portálu na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli.Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou.
Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie,e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním,so zasielaním týchto e- mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu kontakt@topinzert.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo
jednoduchým odhlásením pri každom doručení emailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.
3. Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete tu

IV. Registrácia Používateľa
1. Využívanie služieb Portálu Súkromnými inzerentmi nie je podmienené registráciou, s výnimkou ustanovenia ods. 4 tohto článku Podmienok. Výhodou registrácie je rozšírenie možností správy inzerátov priamo Používateľom.
2. Používatelia Portálu sa môžu zaregistrovať vytvorením užívateľského účtu na portáli www.topinzert.sk
3. Registrovaní Používatelia môžu mať vytvorené používateľské konto ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent.
4. Používateľ, ktorý inzeruje ponuku pôžičiek, úverov a obdobných finančných produktov, môže inzerovať svoju ponuku výlučne v sekcií platenej služby
5. Registrovaní používatelia môžu po prihlásení pridávať, odstraňovať a editovať inzeráty a využívať služby Sledovanie inzerátov a Vyhľadávací agent.
6. Neregistrovaní používatelia majú možnosť pridávať inzeráty a využívať službu Vyhľadávací agent. Svoje inzeráty spravujú na základe zadaných kontaktných údajov (e-mailová adresa alebo telefónne číslo) a hesla.
7. Používateľ registráciou v systéme Topinzert.sk dáva súhlas Prevádzkovateľovi na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a  adresa) pri svojich inzerátoch.
8. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích aregistračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané
prostredníctvom svojho používateľského konta.
9. Používateľ je povinný kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

V. Sprístupnenie konta
1.  inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezprostredne po vyplnení kontaktných údajov.

VI. Úprava údajov inzerenta
1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu. Ak Prevádzkovateľ zistí, že Používateľ porušil uvedenú povinnosť, vyhradzuje si právo odstrániť ponuku Používateľa aj bez predchádzajúceho oznámenia Používateľovi.
2. V prípade uvádzania nepravdivých údajov môže byť konto Používateľa dočasne deaktivované, prípadne úplne zrušené.
3. Ak sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári Topinzert.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Upraviť údaje“ používateľského menu Môj účet. .
4. V položke Môj účet „Upraviť údaje“ sa ukladajú základné údaje o inzerentovi. Zároveň je možné v konte nastaviť, aktivovať (deaktivovať) používanie

e-mailovej notifikácie, týkajúcej sa využívaných služieb 

VII. Správanie sa Používateľov
1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), vrátane textovej, grafickej, obrazovej, prípadne zvukovej a zvukovo-obrazovejčasti. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol vsúlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
a) môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený
a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
b. pri pridávaní inzerátu je možné zverejňovať fotografie a texty, ktorých je
Používateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
b) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno,
nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
c) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru
alebo dodacích podmienkach, b. nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,

d) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy (viď. Reklama),

3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku inzerenta z dôvodu nedôveryhodnosti, ak mu inzerent na požiadanie nepreukáže svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci.
a)pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať
b)vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov k inzerovanej veci
Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade, ak jeden používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na Topinzert.sk.
4. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú vsúlade s Podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, ak používateľ porušuje Podmienky inzercie.
5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby
Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.
6. V prípade, ak  inzerent ponúka svoje produkty, tovary a/alebo služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto
produkty, tovary a/alebo služby výlučne v platenej sekcií (Služby,Reality)
7. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.

VIII. Pridávanie inzerátov a hodnotenie
1. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje tromi základnými spôsobmi, a to: –
Vkladaním inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na Topinzert.sk,
2. Pridať inzerát: Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie a Inzerát je automaticky platný po dobu 3 mesiacov,pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje.
3. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie alebo hodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; služba sa v takom prípade považuje za poskytnutú v celom rozsahu.
4. Na Portáli je zakázané inzerovať:
a)produkty a služby, ktoré porušujú zákony SR – takéto prípady sú hlásené polícii SR (napr. predaj servisných knižiek, štítkov, manipulácia s najazdenými km…)”,
b)produkty alebo služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike zakázaný a ich nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi SR alebo Používateľ k nim nemá vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
c)rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/ xxx, chudnete.sk/xxx, klikacka.sk/registracia/?xxx,
d)práca s vyžadovaným poplatkom vopred,
e)audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou,
f) služby propagujúce „zázračné“ chudnutie – nálepky, náplaste, tabletky, online pomoc, online kurzy,
g) multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry,
h) výkup zvierat,
i) pyrotechniku (okrem pyrotechniky I. triedy),
j) kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty, k) propagácia a predaj liekov
l) predaj tabakových výrobkov, cigariet, cigár, tabaku, alkoholu a drog, m) erotickéinzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, tantra masáže, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky, n) bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,
o) služby zhodného obsahu ako je Topinzert.sk
p) chip tuning, powerboxy, ŠPZ značky,
q) pohonné hmoty.
r) finančné produkty a služby, ktoré vyžadujú úhradu poplatku vopred


5. Ďalej je zakázané:
a)inzerovať jeden (rovnaký) produkt alebo službu vo viacerých lokalitách,
b)inzerovať nadmerné množstvo tovaru alebo služieb v jedno inzeráte (v jednom inzeráte je možné inzerovať len jeden konkrétny produkt), pričom je možné uvádzať v texte viac veľkostí alebo farieb jedného produktu v jednom inzeráte,
c)inzerovať v inom ako slovenskom alebo českom jazyku (aj nesprávna slovenčina a čestina – zahraničné počítačové roboty),
d)písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
e)do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.), f) do názvu, textu, mena a do fotografií k inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, www adresu, FB stránku), kontaktné údaje Používateľ vkladá výhradne na miesto na to určené, a to do časti Kontakt v
pridávaní inzerátu,
g) uvádzať do mena iba špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.),
h) pridávať k inzerátu orámované a inak zvýraznené fotografie,
i) pridávať k inzerátu fotografie, ktoré s ním priamo nesúvisia,
j) uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku, názov výrobku, Facebook stránku), okrem vodoznaku (firmy môžu
vo vodoznaku uvádzať svoje logo bez kontaktných údajov (logo nesmie obsahovať webovú adresu a ani jej časť), súkromné osoby môžu uvádzať
svoje meno alebo nick bez kontaktných údajov),
k) používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, …),
l) vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis,
m) používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
n) používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,…),
o) používať v inzeráte zoznam kľúčových slov,
p) atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.


Inzerát v kategórii „Práca“ musí obsahovať nasledujúce informácie:
a)druh pracovného pomeru,
b)informáciu o zamestnávateľovi,
c)konkrétny popis pracovnej ponuky a náplň práce,
d)pracovný čas,
e)podmienky pre uchádzača,
f) v jednom inzeráte je možné ponúkať iba jednu pracovnú pozíciu. g)
Informácia o výške mzdy/odmeny za ponúkanú prácu


6. Hodnotenie inzerenta
● Používateľ môže Inzerenta hodnotiť len 1 krát.
● Hodnotenie je možné pridať len po overení telefónneho čísla. Pri hodnotení je Používateľ povinný uviesť svoje skutočné meno a priezvisko.
● Všetky osobné údaje, ktoré Používateľ zadá pri pridávaní hodnotenia, sú poskytované výlučne Prevádzkovateľovi z titulu jeho oprávneného záujmu a
nebudú nijako sprístupnené Inzerentovi, ani tretím osobám.
● Inzerent je oprávnený na každé hodnotenie reagovať len 1 krát.
● Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií uvedených v hodnotení.
● V prípade, ak sa Prevádzkovateľ dozvie, že Používateľ uviedol v hodnotení nepravdivé údaje alebo vyjadrenia, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo s pravidlami morálky a slušnosti, je Prevádzkovateľ oprávnený také hodnotenie odstrániť (zmazať).
● Inzerent nie je oprávnený vyžadovať kontrolu hodnotenia od Prevádzkovateľa ani vymazanie hodnotenia od Prevádzkovateľa.
● Používateľ je oprávnený požadovať zmazanie vlastného hodnotenia.
● Inzerent je oprávnený požadovať zmazanie vlastnej reakcie na hodnotenie 

IX. Administrácia inzerátov
V systéme Topinzert.sk Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Môj účet“, z vyhľadávania, z kategórie alebo priamo z detailu inzerátu.

X.Topovanie inzerátu
Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa
dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerátbude naviac označený červeným označením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu. Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné(netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu.
Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.
Suma za Topovanie je uvedaná po každom novom vložení inzerátu alebo v sekcií Môj účet.


V prípade,že si objednáte balíček služieb predplatené na viac dní a nevyužijete ich,zmeníte konto alebo iné.NIE MOŽNÉ ŽIADAŤ O   VRÁTENIE PEŇAZI . Uhradené peniaze za služby sa nevracajú spať,nevymieňajú,nerefundujú,neprehazdujú.

XII. Zrušenie konta
1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:
a) porušenia týchto Podmienok alebo Všeobecných podmienok pre portal Topinzert.sk
f) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;
XIII. Zodpovednosť za škodu
1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko.Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani zaspôsob akým služby Portálu využívajú.
2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku
alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, hodnotení a žiadneho zverejneného obsahu používateľmi, a to vrátane textu aj fotografií.
5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.
XIV. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok
1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty,
hodnotenia, atď.) alebo jeho konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.
2. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade výskytu vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť alebo zabezpečiť ich odstránenie.
3. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.
4. Používateľ je oprávnený písomne uplatniť reklamáciu na e-mailovej adrese Prevádzkovateľa kontakt@topinzert.sk
5. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
6. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
7. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie. V prípade, ak zistí, že reklamácia je opodstatnená, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a nárokoch z vád reklamovanej služby.
XV. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ je oprávnený ponúkať aj iné platené služby, ako sú uvedené v týchto Podmienkach, a to podľa podmienok stanovených pre konkrétnu službu.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť spôsob zvýhodnenia inzerátov uverejňovaných na portáli Topinzert.sk
3. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenie. V prípade, ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, z dôvodu legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na Bazar.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.
6. Podmienky platia súčasne so Všeobecnými podmienkami pre servery prevádzkované
Milanom Balkom používateľ rovnako zaväzuje dodržiavať. Tieto podmienky sú vo vzťahu k Všeobecným podmienkam pre ´servery prevádzkované Milanom Balkom osobitnýmipodmienkami a Poskytovateľ je v nich pre účely Všeobecných podmienok pre servery prevádzkované Milanom Balkom Treťou
osobou, tak ako to uvádza čl. IX Všeobecných podmienok pre servery prevádzkované spoločnosťou Milanom Balkom
V Slepčanoch, dňa 01.02.2021